Георги ПУХАЛЕВ

проф. д-р инж. дтн

1935-2008 г.

биографична справка

проф. д-р инж. ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПУХАЛЕВ, дтн

Факултет Стопанско управление , Лесотехнически Университет, София - Катедра Управление на ресурсите и природоползването

Автор на около 125 научни и научно-популярни статии и книги в областта на:проучването и проектирането в ландшафтната архитектура;
Организация на зеленото строителство и поддържането;
Норми и разходи за поддържане на зелените площи;
Нормиране на зелените площи в селищата, стандарти за декоративни дървета и храсти;
Методологически аспекти на икономическата оценка на зелените площи в градското и регионалното планиране; Екологична икономика;
Екологизация на селищния ландшафт;
Оценка и устойчиво използване на националните паркове;
Учебник за студенти: Методически указания за поддържане на общински зелени площи.

Съставител на Алманах Лесотехнически университет (2000 г.) автор на Юбилейна книга “50 години Ландшафтна архитектура в България” (2001 г.).Участие, съавтор и ръководител на разработки:по изготвяне на планове за управление на природни паркове (Природен парк Витоша, Кайлъка, Пчелина - Разград и др.),
ОВОС (Кремиковци АД, магистрали в София, община Красно село, София и др.),
проектни разработки за Генплан София и др.
Съавтор на ДОВОС за новия Общ устройствен план на София.
Лектор по Организация и управление на ОВОС в курсове за лицензиране на експерти по ОВОС;
член на колектив и ръководител на екип за ОВОС.


Участие в много проекти като ръководител на екип и член на колектив в областта на: ландшафтната архитектура, урбоекологията, екологичната икономика.Участие и съавторство на много експертизи и доклади за ОВОС като ръководител и експерт;


Участие в много национални и международни семинари, конференции, работни съвещания, специализации в чужбина по проблемите на организацията и управлението на опазването на природната и жизнената среда;


От 1996 г. – лицензиран експерт по ОВОС от МОСВ; От 1998 г. – лицензиран експерт на Националната агенция за оценяване и акредитация на висшето образование при Министерския съвет.Участие в НПО (неправителствени организации):от 1970 - Член на Съюза на учените в България;
от 1990 - Член на Управителния съвет и консултант на Българския съюз за защита на Родопите;
от 1992 - Член и консултант на Международната архитектурна академия;
от 1992 - Член на Съвета на Европейския форум "
Столиците на Обединена Европа"
Член на Съюза на специалистите по парково и ландшафтно устройство;
от 1998 - Съучредител и член на ръководството на Фондация "Природен парк Витоша";
от 1998 - Член на Българо-холандското дружество за приятелство.Образование:1954 - Основно и средно образование, Велинград;
1959 - Висше образование - инженер по градинско-парково строителство (сега ландшафтна архитектура), ВЛТИ (сега Лесотехнически университет) , София;
1976 - Доктор (Кандидат на икономическите науки – Варненски икономически институт);
1994 – Доктор на науките (Доктор на техн. науки).Заемани длъжности:


1960 - 1966 - проектант в Институт за проучване и проектиране Агролеспроект, София;

от 1966 - Преподавател по “Организация, икономика и планиране на озеленяването”;

от 1979 – Доцент по по “Организация, икономика и планиране на озеленяването”; "Социално-икономически основи на опазването на природната среда";

от 1997 – Професор по: Организация, икономика и планиране на озеленяването” и по “Икономика и управление на опазването на околната среда”; “Системи за екологично управление за промишлените предприятия”;

1990 - 1998 - ръководител катедра Икономика и управление;

1998-2000 - ръководител катедра Управление на ресурсите и природоползването;

2000 – хоноруван преподавател по Управление на общинската инфраструктура в ЮЗУ Благоевград.

Многократни участия като член на Академичния съвет на ВЛТИ/ЛТУ;

Член на Специализирания научен съвет (СНС) по горско стопанско и озеленяване Член на Научния съвет на Института по Цветарство при ССА, Негован.

Член на Научния съвет на Факултет Стопанско управление.Специализации и участие в научни семинари:1971 - Ленинград, Русия; Лесотехническа академия (Икономика и организация на ландшафтното устройство;

1975 - Варшава, Полша; Катедра Ландшафтна архитектура - Организация и управление на градски и национални паркове;

1982 - Единбург, Великобритания; Политехника, Катедра Градско и териториално планиране;

1985 - Дрезден, Германия; Политехника, Катедра Икономика и регионално планиране;

1987 - Гърция, Солунски Университет, Факултет Горско стопанство - Крайградска екология и управление на ландшафтното устройство;

1992 - Благоевград (Американски Университет), България - Семинар на International Institute for Suburban and Regional Studies, Baltimore, USA по "Администрация, бизнес, комуникации и обучение";

1992 - Св.Кирик, България - Семинар на IAA and UNEP по проблемите на Околната среда, планирането и управлението на селищата;

1993 - ETP Program (USA) - Семинар в България по Стратегическо и финансово планиране;

1993 - ETP Program (USA) - Варна - курс по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);

1994 - ETP Program (USA) - Институциализация на опазването на околната среда;

1997 - София - Българо-италиански курс по Оценка на екологичния риск;

2000 - Холандия - Проблеми на урбанизацията и зелените системи на големите градове в Европа.

2001 – Гърция, Драма – Съучредител на Балканска екологична мрежа на НПО – зам.-председател и координатор за България.

2002 – Полша, Варшава – 2003 – Австрия, Виена – научен консултант на студенти Ландшафтна архитектура;

2003 – Турция, Истанбул – 4-то Работно съвещание Mediteranеan forests;

2004, 2005 – Австрия, Виена, BOKU – Socrates-Erasmus Project.Награди и отличия:1985 - Правителствен орден "Кирил и Методий първа степен";

1996 - Проф. Георги Пухалев е избран за научен съветник към American Biographical Institute;

1996 - получил лиценз за експерт по ОВОС от Министерство на околната среда;

1997 - лицензиран като официален експерт на Националната агенция за акредитация на висшето образование;

1998 - Проф. дтн Георги Пухалев е отличен като научен консултант на International Biographical Centre, Cambridge, England.

2000 – Юбилеен медал “Проф. Асен Златаров” на НТС.

2005 – Почетен знак на Лесотехнически университет.От 2007 г. е утвърден за действителен член (акдемик) на Международната академия на науките по екология и безопасност (към ООН) - Петербург.