it bulgarian sports

non-profit organization

ит "български спорт"

Сдружение с нестопанска цел "Информационни технологии Български спорт" има за цел да създаде най-благоприятни условия за развитие и усъвършенстване на спорта, включително чрез ползване на информационни ресурси. Удовлетворяване на информационните потребности, насърчаване на напредъка на информационните услуги на и за спорта. Развитие и утвърждаване на физическата култура и спорта, като средство за здравословен начин на живот и реализация. Внедряване на информационните технологии в работата на българските спортни федерации, организации и клубове.

Целите си ИТ "Български спорт" постига, като:

популяризира и разпространява информационни ресурси чрез обучение,връзки с обществеността;

организиране и провеждане на състезания, форуми, конференции, конгреси, семинари и др. изяви, свързани със спорта;

привличане на технологични партньори на спорта;

подпомага разработването на специализирани компютърни и електронни системи и модули, електронни табла, системи за времеизмерване;

разработка и внедряване на системи за телевизионна спортна статистическа графика;

разработка, обслужване и ползване на бази данни;

интернет;

управление и финансиране на собствени проекти и програми;

осъществяване на контакти с доставчици на информационни ресурси в страната и чужбина;

издаване на информационни материали и електронни издания, популяризиращи дейността на сдружението.

Председател: инж. Атанас ПУХАЛЕВ

УС: Илияна Георгиева, Симеон Генев, Галя Емилова

За връзка с нас:itbulsports@mail.bg тел.: (02) 9300553 мобилен: 088 8216647